Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej jest spółką akcyjną o kapitale mieszanym, której akcjonariuszami są: Gmina Bielsko-Biała, jednostki samorządów terytorialnych i przedsiębiorstwa działające w regionie bielskim.

Cele Agencji realizowane są z funduszy akcjonariuszy, środków uzyskanych z własnej działalności gospodarczej i innych form wsparcia finansowego, w tym z funduszy i programów dostępnych na poziomie krajowym oraz Unii Europejskiej.

Misją Agencji jest świadczenie najwyższej jakości usług poprzez aktywizację potencjału endogenicznego oraz wykorzystywanie dostępnych programów pomocowych, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w szczególności z Unii Europejskiej.

Zadania Agencji koncentrują się na stymulowaniu i kreowaniu postaw przedsiębiorczych. W ramach, tego obszaru realizowane są działania na rzecz wspierania i rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionu. Jednocześnie Agencja angażuje się we wsparcie działań w obszarze transplantologii szpiku kostnego w zakresie tworzenia sieci współpracy, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych.

Agencja realizuje również działania na rzecz wspierania współpracy międzynarodowej, w tym także związanej z wdrażaniem najlepszych praktyk i nawiązywania kontaktów gospodarczych.

Zakres usług oferowanych przez Agencję obejmuje:

  • promocję regionu i jego potencjału gospodarczego,
  • kompleksową pomoc dla małych i średnich firm w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP, Krajowego Systemu Innowacji, w tym profesjonalne doradztwo techniczne, organizacyjne, ekonomiczno-finansowe, prawne, marketingowe
  • usługi w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw
  • wspieranie rozwoju nowych przedsiębiorstw poprzez inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa nowych technologii
  • działalność związaną pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej,
  • działalność konsultingową,
  • działalność szkoleniową i edukacyjną
  • realizację projektów międzynarodowych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Programu Horyzont 20-20 oraz COSME,
  • pozyskiwanie, zarządzanie i obrót nieruchomościami.