Rozpoczynamy prowadzenie projektu o nazwie „Życie tradycją komponowane” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Atrakcyjny turystycznie region boryka się z problemami bezrobocia czy migracji społecznej a turyści często wybierają inne destynacje turystyczne. Głównym założeniem projektu jest zatem wzmocnienie potencjału turystycznego regionu. Projekt zakłada wykorzystanie rzemiosł i regionalnych specjalności w celu podkreślenia atrakcyjności turystycznej regionu. Działania i rezultaty to: przegląd analiz dot. regionu, filmy promocyjne, aplikacja mobilna, Dni i Festiwal Rzemiosła, Szlak Lokalnego Rzemiosła.
Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000258
Okres realizacji: 01.09.2017 ‐ 31.12.2018
Kwota całkowita projektu: 146.777,20€
Dofinansowanie: 124.760,62€